Προσωπικά δεδομένα

Η ιστοσελίδα aptaserras.gr δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των χρηστών της ιστοσελίδας και των πελατών της τηρώντας τον νόμο Ν. 101/2000  σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες ή φορείς χωρίς την άδεια σας. Η ιστοσελίδα aptaserras.gr παρέχει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή, να υποβάλλει αίτημα διαγραφής από το αρχείο του. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη διαγράφονται και παύουν να χρησιμοποιούνται.

Πληροφορίες που τυχόν ζητηθούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο με βάση αυτό την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.

Τι πληροφορίες συγκεντρώνουμε;

Πιθανόν να συγκεντρώσουμε τις παρακάτω πληροφορίες:

  • Πλήρες όνομα
  • Πληροφορίες επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email

Σε τι χρησιμεύουν οι πληροφορίες που συγκεντρώνουμε;

Αναζητάμε πληροφορίες ώστε να καταλάβουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε μια καλύτερη υπηρεσία, συγκεκριμένα για τους παρακάτω λόγους:

  • Εσωτερική αρχειοθέτηση
  • Πιθανή να χρησιμοποίηση των πληροφοριών για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας
  • Πιθανόν να χρησιμοποιήσουμε τακτικά τις πληροφορίες (την διεύθυνση email σας), ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για λόγους έρευνας αγοράς. Ότι πληροφορία μας παραχωρείτε χρησιμοποιείται για να αναπροσαρμοστεί το «Site», σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.